Login

Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on PlayBrawl

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Ghost of Mapache 40 Whitesmith 99 70 None
2 Foxx Refine 20 Whitesmith 99 70 None
3 Paxonturco 10 Whitesmith 99 70 AKATSUKI
4 Linix 10 Whitesmith 99 69 None
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20